Tại bảng hộp thoại mới, bạn kéo xuống dưới chọn mục About. Sau đó click chọn Rename this PC

Tại bảng hộp thoại mới, bạn kéo xuống dưới chọn mục About. Sau đó click chọn Rename this PC

Tại bảng hộp thoại mới, bạn kéo xuống dưới chọn mục About. Sau đó click chọn Rename this PC

Tại bảng hộp thoại mới, bạn kéo xuống dưới chọn mục About. Sau đó click chọn Rename this PC