tại bảng điều khiển sẽ hiện lên Your ID và Password, bạn chú ý vào 2 dãy ký tự này

Tại bảng điều khiển sẽ hiện lên Your ID và Password, bạn chú ý vào 2 dãy ký tự này

Tại bảng điều khiển sẽ hiện lên Your ID và Password, bạn chú ý vào 2 dãy ký tự này

Tại bảng điều khiển sẽ hiện lên Your ID và Password, bạn chú ý vào 2 dãy ký tự này