Xây dựng Cấu Hình

Thành tiền:
1. Card màn hình
2. Ổ cứng
3. Ram
4. Mainboard
5. Màn hình LCD
Find Components